درباره انتشارات

انتشارات زیست فناوری، ناشر تخصصی کتب علوم زیست فناوری کشور.

انتشارات زیست فناوری

هم گام با توسعه دانش و فناوری های علوم زیستی

انتشارات زیست فناوری ایران با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و جمعی از اساتید برجسته دانشگاهی، با هدف نشر آثار فاخر و ارزنده پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی راه اندازی گردید.

معرفی نویسندگان برتر کشوری، ترویج فرهنگ کتاب نویسی و قلم برداری، توسعه دانش زیست فناوری از طریق آموزش مهارت های کاربردی با استفاده از کتاب و همچنین حفظ دانش و تجربیات اساتید برجسته علوم زیست فناوری از طریق انتشار کتاب، از جمله اهداف انتشارات زیست فناوری در ایران است.

سردبیر انتشارات: پروفسور داریوش فرهود (پدر علم ژنتیک)
مدیر مسئول انتشارات: دکتر زینب مسگرطهرانی
صاحب امتیاز: انتشارات زیست فناوری
اعضای هیئت تحریریه دائم و موقت: نمایش اعضا