تعرفه شرکت در فراخوان

تعرفه شرکت در فراخوان برای هر کتاب در سال 99-1402 (برای کتب با حداکثر 250 صفحه) مبلغ پنج میلیون و چهارصد هزار تومان است.
در صورت بیشتر بودن صفحات کتاب، به اضای هر 100 صفحه اضافی، 400 هزارتومان به تعرفه فوق اضافه می شود.

تعرفه بابت چه خدماتی اخذ می شود؟