فراخوان ارسال آثار

فراخوان پذیرش کتاب در سال 1402 از تاریخ 20 مردادماه لغایت 20 شهریورماه برگزار می شود. فراخوان پذیرش کتب فاخر، تنها یک بار در سال اجرا و تمدید نخواهد شد.