هیئت تحریریه

هیئت تحریریه انتشارات زیست فناوری ایران، برگرفته از 36 عضو دائم و 12 عضو موقت است.