صدور حکم مسئولیت برای دکتر اکرم سادات طباطبایی بفروئی

به گزارش روابط عمومی انتشارات زیست فناوری، طی حکمی از سوی دکتر زینب مسگرطهرانی مدیر مسئول انتشارات، سرکار خانم دکتر اکرم سادات طباطبایی بفروئی، به عنوان عضو هیئت تحریره دائم انتشارات منصوب گردیدند.

خانم دکتر طباطبایی بفروئی، دکتری تخصصی میکروبیولوژی، استاد و هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوده که مقالات متعددی در حوزه میکروبیولوژی مولکولی را در روزمه علمی خود دارند.

مسئولیت نظارت بر محتوا، کتب و مجلات علمی پژوهشی انتشارات در حوزه میکروبیولوژی بر عهده دکتر طباطبایی بفرویی خواهد بود.

دکتر اکرم سادات طباطبایی بفروئی - انتشارات زیست فناوری ایران - دکتر زینب مسگرطهرانی