نقش «کتب زیست فناوری» در توسعه علوم جهانی

نقش توسعه، انتقال و انتشار مهارت های کاربردی در حوزه زیست فناوری، در شرایط کوید19 پررنگ تر از قبل بر دانشمندان و پژوهشگران حوزه علوم زیست شناسی و علوم پزشکی اهمیت یافته است...
در شرایط فعلی این سوال مطرح است، که آیا چاپ مقاله، آموزش های مجازی و... می تواند جای آموزش گام به گام و تکنیکال از طریق کتاب را بگیرد؟

از امروز، نوشتن را آغاز کنیم...

انتشارات زیست فناوری ایران