تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه آزاد واحد یادگار امام

تفاهم نامه چهارجانبه میان ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، انتشارات زیست فناوری ایران، مدرسه ملی زیست فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام با موضوع حمایت از نشر کتب فاخر در حوزه زیست فناوری منعقد شد.

انتشارات زیست فناوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام - مدرسه ملی زیست فناوریانتشارات زیست فناوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام - مدرسه ملی زیست فناوریانتشارات زیست فناوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام - مدرسه ملی زیست فناوریانتشارات زیست فناوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام - مدرسه ملی زیست فناوری