برگزاری ششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی با حمایت انتشارات زیست فناوری

ششمین کنگره بین المللی زیست پزشکی (پرمخاطب ترین کنگره بین المللی پزشکی در ایران) با حمایت انتشارات زیست فناوری ایران برگزار می شود. پرفسور داریوش فرهود (پدر علم ژنتیک و سردبیر انتشارات) دبیر علمی کنگره بین المللی زیست پزشکی است.

کنگره بین المللی زیست پزشکی به عنوان یکی از پرمخاطب ترین کنگره های علوم پزشکی در ایران، در 15 محور اصلی و 15 محور فرعی، آبان ماه هر سال برگزار می شود. سازمان جهانی یونسکو، دانشگاه کوفه عراق، کالج اویسینا مجارستان، دانشگاه کاتب افغانستان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و... از برگزار کنندگان این کنگره هستند.

دکتر داریوش فرهود، انتشارات زیست فناوری ایران - کنگره زیست پزشکی