انتشارات زیست فناوری، نامگذار روز جهانی بستنی علمی

بیست اردیبهشت ماه، روز جهانی بستنی علمی است، روزی که محققان، پژوهشگران و نخبگان علمی جهان، در یکی از فضاهای عمومی شهری مانند پارک ها، اقدام به مطالعه یک صفحه از کتاب علمی مرتبط با رشته تحصیلی و یا علاقه خود همراه با خوردن یک بستنی می کنند. مطالعه، افزایش سرانه کتابخوانی و همچنین بازنگری در فرهنگ استفاده از فضاهای عمومی شهری از اهداف نامگذاری این روز است.

روز جهانی بستنی علمی

روز جهانی بستنی علمی توسط انتشارات زیست فناوری ایران نامگذاری و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین سازمان جهانی یونسکو در جهان معرفی شد.

وب سایت روز جهانی بستنی علمی:

سایت روز جهانی بستنی عملی

تصاویری از برگزاری نمادین روز جهانی بستنی علمی در پارک ملت تهران:

روز جهانی بستنی علمی روز جهانی بستنی علمی روز جهانی بستنی علمی روز جهانی بستنی علمی روز جهانی بستنی علمی