سمپوزیوم ژنتیک سرطان (کنسرژنومیکس) جانبی کنگره

سمپوزیوم بین المللی کنسرژنومیکس یا ژنتیک سرطان، به عنوان رویداد جانبی هفتمین کنگره بین المللی زیست پزشکی به صورت مجازی 10 اردیبهشت ماه 1402 برگزار می شود. این رویداد که با همکاری بیش از 10 دانشگاه و موسسه بین المللی برگزار می شود، با هدف معرفی جدیدترین دستاوردهای حوزه ژنتیک و سرطان و همچنین متدهای جدید تشخیصی در این حوزه برگزار می شود.

سرفصل های سمپوزیوم بین المللی ژنتیک سرطان:
1. Genetic alterations predisposing to cancer
2. Digital pathology and cancer diagnosis
3. Artificial intelligence and cancer diagnosis
4. cfDNA and tumour marker
5. Epigenetic dynamics and tumor Cancer

هزینه ثبت نام سمپوزیوم:

رایگان

ثبت نام در سمپوزیوم بین المللی ژنتیک سرطان:

ژنتیک سرطان

پوستر سمپوزیوم:

کنگره بین المللی ژنتیک سرطان - کنسرژنومیکس